Informácia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ

FIT SYSTEM, s.r.o., so sídlom Prešovská 38/A, 821 01 Bratislava, IČO : 36 480 754, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely : Sro, vložka č. 64836/B,

O nás

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu už viac ako desať rokov, pričom sa zaoberáme výskumom, vývojom, výrobou a predajom fitnes zariadení.

Aké osobné údaje spracuvávame

Vaše osobné údaje sú získavané primárne priamo od Vás v rámci zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané v rozsahu : meno a priezvisko, adresa trvalého / prechodného pobytu, číslo bankového účtu, telefónne číslo, emailová adresa a záznamy z logov do nášho automatizovaného informačného systému, ktorý ako náš zákazník využívate. V prípade ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo konáte za právnickú osobu spracúvame a uchovávame taktiež obchodné meno, resp. názov, sídlo, prípadne miesto podnikania, IČO, DIČ ak bolo pridelené a emailovú adresu. Tieto osobné spracúvame a uchovávame aj prípade záujemcov o produkty a služby našej spoločnosti.

V prípade ak využívate služby našej spoločnosti aj za účelom monitorovania Vášho majetku, chceme Vás ubezpečiť, že údaje o Vašom majetku sú v anonymizovanej podobe, tak aby nebolo možné určiť typ / druh a vlastníka majetku, k týmto informáciám máte prístup len vy a vami určené osoby.

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás

Naša spoločnosť nezískava osobné údaje dotknutých osôb od tretích osôb, v niektorých prípadoch sa však môže stať, že kontakt na Vás získame od tretej osoby (napríklad od predajcu zariadení) a následne Vás budeme kontaktovať. V takomto prípade máme za to, že Vás súhlas s poskytnutím Vašich osobných údajov našej spoločnosti bol tretej osobe udelený. Uvedený predpoklad platí až do preukázania opaku (napr. Vaším výslovným vyhlásením, že ste súhlas neudelili a nesúhlasíte, aby naša spoločnosť ďalej spracuvávala Vaše osobné údaje). Ak niekto predá a/alebo poskytne Vaše osobné údaje nám, musí Vás o tom vopred informovať.

Ďalšie pracúvanie osobných údajov a ich prenos do tretích krajín

Naša spoločnosť ďalej Vaše osobné údaje nespracuváva a ani ich neposkytuje tretím stranám, vynímajúc orgány verejnej moci na účely kontroly a taktiež neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Napríklad ak splnomocníte dotyčnú osobu, aby konala v mene Vás alebo Vašej spoločnosti a našej spoločnosti doručíte takéto splnomocnenie.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý produkt je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (napr. operačný systém mobilného telefónu, IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku a podobne).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aké produkty si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies môžeme používať aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké Vaše analytické cookies spracuvávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu. Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup produktov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili Vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje.

Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o podstatných skutočnostiach). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť a to zadaním požiadavky na ich zmenu našej spoločnosti (kontakty sú uvedené na konci týchto politík).

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom produktov a služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpené produkty, poprípade aby sme Vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Právnym základom je sú zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky v našich informačných systémoch a cookies.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím subjektom

V súvislosti so zaistením niektorých našich zmluvných prípadne zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov (napr. spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií, a podobne). S týmito subjektami uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená ich povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Stanovená doba uchovávania údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, ktorá zaisťuje, že osobné údaje spracúvame len počas nevyhnutného obdobia trvania účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na účel identifikácie zákazníkov v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od jeho skončenia. Uvedená doba vychádza aj z iných právnych predpisov, na základe ktorých spracúvame Vaše údaje, napríklad podľa daňových predpisov u ktorých je doba ich uchovania najmenej 10 rokov. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu na účely marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov

Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu počas ktorej budete zákazníkom našej spoločnosti a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi Vami a našou spoločnosťou. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho výslovného súhlasu.

Dávame Vám do pozornosti, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi tak ako je uvedené vyššie.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime tak, aby sme zamedzili k ich neoprávnenému prístupu a zneužitiu, za týmto účelom sem zaviedli primerané opatrenia technického a organizačného charakteru.

Pravidelne vykonávame kontrolu ich zabezpečenia a ich ochranu priebežne vylepšujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne kontrolované a aktualizované.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

V prípade, ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie. Pokiaľ od nás žiadate poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. V prípade, ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu poplatok.

Máte právo na opravu Vašich údajov

V niektorých situáciách sa môže stať, že niektoré informácie, ktorými o Vás disponujeme, nie sú alebo prestali byť aktuálne. Samozrejme, že bez Vašej aktívnej spolupráce nemáme možnosť, ako dané skutočnosti zistiť. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov, pokiaľ je to možné, bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám oznámili. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli našej spoločnosti. Máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V prípad ak takáto situácia nastala nás neváhajte kontaktovať.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti. Po prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov

V prípade ak sa domnievate, že nie je dôvod, aby naša spoločnosť naďalej spracuvávala Vaše osobné údaje, máte právo žiadať blokáciu Vašich údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania Vašich údajov podľa GDPR, sme povinný pristúpiť k obmedzeniu ich spracúvania v primeranej lehote podľa čl. 12 GDPR.

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracúvanie Vašich údajov

Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré bolo uskutočnené za nasledovných podmienok, že rozhodnutie je založené výlučne na automatizovanom rozhodnutí, ktoré môže zahŕňať profilovanie – t. j. nejde o rozhodnutie človeka; a zároveň rozhodnutie má na Vás právne účinky; a zároveň tieto právne účinky sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú.

Naša spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že naša spoločnosť už nepotrebuje spracuvávať Vašej osobné údaje máte právo, aby sme údaje o Vás vymazali. Vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď v súvislosti s Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Ide o osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Máte právo vznesenie námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Niektoré z vašich osobné údaje môžeme spracuvávať na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

Máte právo na podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracuvávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na adresu :

Úradu na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Všetky Vaše práva môžete si môžete uplatniť voči našej spoločnosti prostredníctvom emailovej adresy dpo@rollfit.com, alebo telefonicky na čísle uvedenom v hlavičke webstránky.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na dpo@rollfit.com

Ustanovenia o ochrane osobných údajov sú upravené aj v zmluvnej dokumentácii a obchodných podmienkach, ktoré dostanete pri uzatvorení zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, resp. pri poskytnutí produktu alebo služby. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame venovať náležitú pozornosť aj týmto dokumentom.

Prípadné zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našich webových stránkach v podobe aktualizácie týchto politík, tak aby ste mali vždy k dispozícií aktuálne informácie o tom ako a za akých podmienok zbierame a spracuvávame Vaše osobné údaje.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

Pin It on Pinterest

Share This